Museum voor overbodig beleid.

naar hoofdnavigatie | naar secundaire navigatie

homeBeleidsstukken • Van oude visies en de dingen die voorbij gaan

Van oude visies en de dingen die voorbij gaan

CIJFER : 7.8

Gemeentelijke herindeling komt feitelijk neer op een fusie van kleine gemeenten met elkaar of met een grote buurgemeente. Doel is bestuurskracht te vergroten, het ambtenarenapparaat efficiënter in te richten en het voorzieningenniveau op peil te houden.
Maar tegenwoordig kunnen deze doelen dankzij ontwikkelingen op gebied van ICT ook worden bereikt zonder het dure en emotionele proces van fusie. Soms willen gemeenten zelf fuseren. In andere gevallen doet de provincie voorstellen. Steeds moeten regering en parlement zich hierover buigen. Het is meestal de start van een langdurig en soms emotioneel proces.

Bewoners hebben vaak het gevoel dat met het opheffen van ‘hun’ gemeente een deel van de eigen identiteit verdwijnt. Ook leeft de vrees slachtoffer te worden van de dadendrang van de grote broer. Fusie is niet per se nodig om een betere samenwerking tussen gemeenten te bereiken, de bestuurskracht te vergroten en het serviceniveau op peil te houden.

Er zijn ambtelijke functies en afdelingen die gemakkelijk zijn samen te voegen zonder dat gemeenten hun autonomie kwijtraken. Voorbeelden zijn afdelingen voor ICT, belastingen, handhaving, vergunningen, groenvoorziening en onderhoud, enzovoort.
Gespecialiseerde samenwerkende afdelingen kunnen een relatie van opdrachtgever-opdrachtnemer aangaan met de samenwerkende gemeenten. Zulke organisaties heten ‘shared services’ in het jargon.
Degenen die het herindelingsbeleid willen afschaffen, vinden dat met deze nieuwe manier van organiseren alle doelen van de gemeentelijke herindeling zijn bereikt zonder moeizame en kostbare fusies af te dwingen. Mocht het bij kleinere gemeenten nodig blijken dan kan altijd nog de provincie bepaalde taken van de gemeente overnemen, zonder de eigenheid van de woongemeenschap aan te tasten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt daar anders over. Het vindt dat shared services slechts een gedeeltelijke oplossing bieden voor de opgaven van deze tijd. Ook is er de angst dat sterke shared service organisaties over zoveel kennis beschikken dat ze de kleine gemeenten overvleugelen, waardoor deze feitelijk niet meer autonoom zijn. Tot slot stelt het ministerie vragen bij de democratische legitimatie: houdt de gemeenteraad voldoende invloed, als de uitvoering van steeds meer taken buiten de gemeentelijke organisatie worden geplaatst? Deze bijdrage stelt de nieuwe mogelijkheden van deze tijd versus de traditionele wijzen van organiseren ter discussie, maar roept tevens de vraag op welke verworvenheden daarbij op het spel staan.

Hoe overbodig vindt u dit beleidsstuk ?

Breng hieronder uw stem uit

( 1 = Waar maakt men zich druk over? ) ( 10 = Totaal overbodig! )

Mate van overbodigheid van dit beleidsstuk

Dit is een initiatief van het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers andere overheid

© museum voor overbodig beleid